Monday, 12 December 2011

RANCANGAN MENGAJAR BAHASA MELAYU TAHUN 1

Kelas : Satu Rafflesia
Tema : Perpaduan
Tajuk : Semangat Muhibah

Standard Kandungan

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Standard Pembelajaran

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila.

4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui persembahan nyanyian secara didik hibur.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila.

2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui persembahan nyanyian secara didik hibur.

Media Pembelajaran (ABM, BBM, BBB)

1 Bahan Maujud dan gambar melalui paparan komputer; baju Melayu,baju sari

2 Gambar  melalui paparan komputer; bendera Malaysia, gambar gotong-royong.

Pengetahuan Sedia Ada: Pernah mendengar lagu “Rasa Sayang” dan pantun nasihat.

Nilai Murni: Kasih Sayang, Berhemah dan Berbudi.


FASA PERSEDIAAN
1.2.2 - Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.
1.2.3 - Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.

AKTIVITI
Set Induksi

1 Murid dipertontonkan dengan empat gambar di skrin komputer untuk mendapatkan idea atau maklumat lisan daripada murid-murid.

2 Murid menjawab beberapa soalan guru tentang bahan rangsangan tersebut.

a). Namakan gambar yang kamu lihat?
b). Di manakah benda ini dijual?
c). Pernahkah kamu pergi ke tempat ini?

3 Guru menyenarai jawaban murid tentang nama gambar yang dipertontonkan dan meminta murid mengeja nama gambar tersebut.


FASA IMAGINASI

2.1.1 - Menghasilkan idea-idea baharu yang banyak (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi lojik.

2.1.4 - Mencari hubung kait, hubung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

Langkah 1

1 Murid-murid lain dikehendaki memberi idea atau pendapat tentang mana-mana gambar yang ditunjukkan.

2 Beberapa orang murid diminta menceritakan perkara berkaitan gambar dalam bentuk ayat tunggal.

a). Apakah yang kamu tahu tentang baju Melayu?
b)Apakah yang kamu tahu tentang baju sari?
c). Apakah yang kamu tentang bendera pada gambar?

3 Membina asas kepada pengalaman (bagi murid yang tiada pengalaman) untuk membantu dalam proses perkongsian dan berkomunakasi.

a). Apakah yang kamu pernah lakukan kepada jiran kamu?


FASA PERKEMBANGAN

3.1.3 - Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.

Langkah 2

1 Murid-murid akan melakukan aktiviti secara berkumpulan. Mereka dibahagikan kepada empat kumpulan.

2 Guru memperdengarkan lagu pantun empat kerat. Murid mengecam perkataan dalam lagu yang dinyanyikan dan menulis perkataan tersebut dengan ejaan yang betul.

Latihan Pengukuhan / Peneguhan;

c). Murid akan melengkapkan pantun yang dipaparkan pada skrin komputer secara individu dan secara didik hibur.

Langkah 3

1 Murid-murid melengkapkan pantun dengan pilihan jawapan yang disediakan pada lembaran kerja.

2 Guru mengedarkan lembaran kerja kepada semua murid.

3 Guru meminta ketua setiap kumpulan murid membacakan jawaban latihan yang diberi. Guru membimbing jika berlaku kesalahan menentukan jawapan oleh kumpulan.


FASA TINDAKAN

4.2.3 - Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan.

Langkah 4

1 Guru membuat undian lagu “Rasa Sayang” yang akan dipersembahkan oleh keempat- empat kumpulan murid tersebut.

2 Guru memberi masa 10 minit untuk setiap kumpulan merancang persembahan kreatif mereka untuk memburu gelaran johan.

3 Setiap kumpulan murid mempersembahkan nyanyian lagu “Rasa Sayang” dengan gaya (gerak badan) dan retak tersendiri.

4 Murid boeh menggunakan kostium dan alat bantu tertentu semasa mereka membuat persembahan nyayian tersebut. Guru dan murid-murid sendiri yang akan mengadili pertandingan nyanyian tersebut. Kumpulan akan diadili dari segi suara, gaya, bakat, dan penampilan setiap anggota kumpulan.

Penutup

1 Murid membuat rekfleksi perkara yang telah mereka pelajari pada hari ini dan guru mengaitkan dengan nilai murni.

2 Guru memberi pujian dan penghargaan kepada semua murid.

MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 2


Tahun : 2                                                                                Masa : 60 minit (2 waktu)

Bidang: Sains Hayat

Tajuk: Haiwan

Standard Kandungan:
Murid dibimbing untuk : 2.1  Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran:
2.1.3    Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.
2.1.4    Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan  
            haiwan sahaja, atau makan tumbuhan dan haiwan. 
                                   
Objektif Pembelajaran :
(i)             Menamakan haiwan dengan makanan yang dimakannya  secara lisan.
(ii)            Mengelaskan haiwan mengikut jenis makanannya.

EMK :  Kreativiti dan Inovasi, TMK
Bahan bantu Mengajar : 
Kad gambar, kad perkataan, slaid bergambar, kad tugasan, marker pen, gam, computer/laptop, LCD.

Penilaian P&P :  melengkapkan lembaran kerja dengan menyatakan apa yang telah dipelajari.

Perincian Aktiviti :

Aktiviti 1 : Fasa Orientasi Idea (PSA murid)
KPS : Memerhati, Berkomunikasi

1)     Guru mengarahkan murid untuk memerhatikan gambar-gambar haiwan yang ditunjukkan.
 (msWord)

2)     Bersoaljawab dengan murid  tentang gambar-gambar haiwan tersebut.

(i)            Nyatakan apa yang kamu perhatikan pada ketiga-tiga  haiwan ini.

(ii)            Apakah yang sedang dilakukan oleh haiwan-haiwan yang anda lihat ?

(iii)          Apakah yang mereka sedang makan?

(iv)         Namakan makanan yang mereka makan itu.

3)    Menguji pengetahuan murid tentang criteria yang mereka gunakan untuk membezakan haiwan-haiwan yang ditunjukkan.

(i)             Apakah perbezaan utama antara ketiga-tiga gambar haiwan tersebut
Aktiviti 2 :  Imaginasi (Meneroka/Penstrukturan Idea)
KPS :  Memerhati, berkomunikasi.
Nilai Murni :  Jujur, sifat ingin tahu.

4)     Guru mencungkil pengetahuan murid tentang haiwan dan jenis makanannya  secara lisan.
5)     Guru sebut nama haiwan tertentu, murid nyatakan jenis makanan yang dimakannya.
(i)            Kambing  makan ………..
(ii)           Ikan makan …………….
(iii)          Kucing makan .................
(iv)         Anjing makan .............

6)     Murid bersama murid lain sebut beberapa nama haiwan dan nyatakan jenis makanannya.

Aktiviti 3 : Perkembangan (Penjelasan lanjut / Aplikasi Idea)
KPS  :   Memerhati, mengelas, membuat inferens, membanding beza, dan berkomunikasi
Nilai Murni / Sikap ;  bekerjasama, berhati-hati, jujur dalam merekod data.


7)       Guru minta murid mengelaskan haiwan mengikut jenis makanannya ikut kreativiti masing-masing.
8)       Guru edarkan 1 set gambar haiwan , dan kesemua bahan yang diperlukan untuk aktiviti tugasan kumpulan.
9)       Beri arahan kepada murid tentang aktiviti yang akan mereka lakukan.
10)     Murid melakukan aktiviti hands-on masing-masing dengan kreativiti masing-masing. (mengelaskan haiwan ikut jenis makanannya dengan bimbingan guru jika diperlukan)
11)      Guru menyoal murid dalam setiap kumpulan cara mereka mengelaskan haiwan-haiwan tersebut.
(i)         Bagaimanakah kamu mengelaskan haiwan-haiwan tersebut?
(ii)        Adakah betul apa yang kumpulan kamu buat?
(iii)       Adakah semua haiwan sudah kamu kelaskan mengikut jenis makanannya?

12)     Murid menghasilkan carta pengelasan mengikut kreativiti kumpulan masing-masing.

Aktiviti 4 :  Tindakan (Penyiasatan Lanjut / Penilaian)

13)  Guru minta setiap wakil kumpulan membentangkan hasil kerja masing-masing.
14)  Murid mempamerkan carta pengelasan haiwan ikut kreativiti kumpulan masing-masing.
15)  Guru soal murid cara mereka mengelaskan haiwan-haiwan mereka tadi.
16)  Guru edar lembaran kerja kepada murid. Murid melengkapkan lembaran kerja yang diberikan.
17)  Guru semak secara rawak. Guna ms Word.
18)  Guru bimbing murid-murid untuk membuat rumusan  hasil daripada tugasan mereka.
19)  Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru berpandukan hasil kerja mereka.

            Rumusan Murid :

            Ada haiwan makan tumbuhan sahaja.
            Ada haiwan makan haiwan sahaja.
            Ada haiwan makan tumbuhan dan haiwan.

Pentaksiran : 

(i)              Menamakan haiwan dengan jenis makanannya.
(ii)             Mengelaskan haiwan dengan jenis makanannya.

KPS :  Berkomunikasi, memerhati dan mengelas, membanding dan membeza.

Nilai dan sikap :   bekerjasama, dan mengagumi kepelbagaian haiwan ciptaan Tuhan.


FASA
CADANGAN AKTIVITI
CADANGAN KOMUNIKASI
1.    Persediaan

           -Orientasi idea
             berasaskan
             pengetahuan sedia
             ada
KPS : Memerhati

1.1.1.- Menggunakan deria lihat.
Membuat pemerhatian tentang tiga jenis haiwan yang sedang makan.(kad gambar)

1. kucing
2. belalang
3. ular

Lampiran 1

-     Nyatakan apa yang anda boleh perhatikan pada ketiga-tiga jenis haiwan ini.


-      Apakah yang sedang dilakukan oleh haiwan-haiwan yang anda lihat ?

-     Apakah yang mereka makan?
-     Namakan makanan yang mereka makan itu.


2.     Imaginasi
             -Meneroka
             -Penstrukturan idea

KPS : memerhati, membuat inferens.

Kad gambar haiwan.Guru mencungkil pengetahuan murid tentang haiwan dan jenis makanannya yang diberi secara lisan.


 

-  Guru sebut nama haiwan tertentu, murid nyatakan jenis makanan yang dimakannya.

-  Murid bersama murid lain sebut nama haiwan dan nyatakan jenis makanannya.


3.    Perkembangan

Mengelaskan haiwan mengikut jenis makanannya.


Penjelasan lanjut
Aplikasi idea

KPS : Memerhati, berkomunikasi, membuat inferens, mendefinisi secara operasi.

3.1.3.- Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.

3.2.1.- Memberi alasan yang tepat untuk menerima  atau menolak idea.

Murid diagihkan dalam kumpulan .

Setiap kumpulan diberikan I set gambar haiwan .

Murid mengelaskan haiwan  
berdasarkan jenis makanannya.

Murid menghasilkan carta pengelasan mengikut kreativiti kumpulan masing-masing.


 Lampiran 2

Kad tugasan
Kad Manila

- Adakah semua haiwan ynag diberikan makan jenis makanan yang sama?

-Nyatakan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. (kad tugasan)

- kelaskan haiwan mengikut jenis makanannya
  (kreativiti masing-masing)4.    Tindakan

Penilaian

KPS : Berkomunikasi

4.1.2 – Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami.

4.2.1 – Peka kepada perkara sekeliling.

4.2.2 – Membuat pemerhatian untuk mengenalpasti masalah , kesilapan dan kelemahan.


Setiap kumpulan diminta mempamerkan hasil kerja masing-masing.


Guru bimbing murid-murid untuk membuat rumusan hasil daripada tugasan mereka.

Rumusan Murid :

Ada haiwan makan tumbuhan sahaja.
Ada haiwan makan haiwan sahaja.
Ada haiwan makan tumbuhan dan haiwan.-  wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja mereka.

- guru menyoal murid tentang pendapat mereka mengenai haiwan dan jenis makanannya berdasarkan hasil kerja mereka.

- mempamerkan kad manila
  Hasil kerja mereka.


  Pentaksiran

Menamakan haiwan dengan jenis makanannya.
Memadankan haiwan dengan jenis makanannya.
Mengelaskan haiwan dengan jenis makanannya

KPS:
Berkomunikasi
Memerhati dan Mengelas
Membanding dan membeza

                                                                    

 Nilai dan Sikap


Bekerjasama dan mengagumi kepelbagaian haiwan ciptaan Tuhan.

                                                                                                                       LAMPIRAN 1

Gambar Haiwan 1Apakah nama haiwan in?Apakah yang sedang dilakukan oleh haiwan di atas?Apakah yang dimakan oleh haiwan ini?Apa lagi yang ayam selalu makan?


Gambar Haiwan 2


Apakah nama haiwan in?Apakah yang sedang dilakukan oleh haiwan di atas?Apakah yang dimakan oleh haiwan ini?


Apa lagi yang haiwan ini selalu makan?

Gambar Haiwan 3ular-makan-kanguru2Apakah nama haiwan in?Apakah yang sedang dilakukan oleh haiwan di atas?Apakah yang dimakan oleh haiwan ini?Apa lagi yang haiwan ini  selalu makan?
Lampiran 2


Kad Gambar Beberapa Contoh Haiwan

Kelaskan haiwan-haiwan ini mengikut jenis makanannya.